Asperger en Narcisme

Het syndroom van Asperger en Narcisme zijn twee verschillende aandoeningen. Er zijn echter bepaalde kenmerken van Asperger, die kunnen worden verward met narcistisch gedrag. Dit kan leiden tot verwarring en misverstanden over deze diagnoses. In dit artikel verkennen we het mogelijke verband tussen het Syndroom van Asperger en Narcisme.

Asperger

Het Asperger Syndroom is een hoogfunctionerende vorm van Autisme Spectrum Stoornis . Mensen met Asperger vertonen doorgaans moeite met sociale interactie en hebben communicatieproblemen. Tevens hebben ze beperkte interesses of preoccupaties met bepaalde onderwerpen, repetitief gedrag en/of rituelen. Mensen met AS hebben vaak moeite de gevoelens van anderen te begrijpen of adequaat te reageren in sociale situaties. Ze vertonen meestal geen significante taalachterstand of cognitieve stoornissen.

Narcisme

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die gekenmerkt wordt door grootheidswaanzin. Een overdreven gevoel van eigenbelang staat voorop. Er is een gebrek aan empathie voor anderen, maar wel een behoefte aan bewondering van anderen. Narcisten vertonen vaak een onvermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden. Ze hebben een obsessie voor perfectie op alle gebieden van hun leven. Ze zijn extreme gevoeligheid voor kritiek of afkeuring van anderen, en een intense behoefte aan aandacht van andere mensen.

Overeenkomsten en verschillen tussen het syndroom van Asperger en narcisme

Het syndroom van Asperger en narcisme zijn twee afzonderlijke psychologische stoornissen die enkele overeenkomsten vertonen, maar toch ook verschillen. Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door problemen met sociale interactie en communicatie. Asperger maakt deel uit van het autismespectrum volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).
Omgekeerd wordt narcisme gedefinieerd als een overdreven gevoel van eigen belangrijkheid. Dat leidt tot gevoelens van aanspraak, grootsheid, arrogantie en manipulatie. Zowel het syndroom van Asperger als narcisme be├»nvloeden de relaties met anderen. Asperger-personen verlangen vaak naar acceptatie van hun omgeving, maar hebben moeite om passend sociaal gedrag te begrijpen, terwijl mensen met een narcistische persoonlijkheid de neiging hebben anderen af te wijzen omdat ze zich superieur voelen of geloven dat ze op een speciale manier behandeld moeten worden. Ondanks dit onderscheid tussen personen met Asperger en narcisten, kunnen beide stoornissen worden gekenmerkt door een beperkte empathie ten opzichte van anderen. Als gevolg daarvan kunnen de betrokkenen moeite hebben om echt te begrijpen hoe andere mensen zich in een bepaalde situatie voelen – een gebied waarop het syndroom van Asperger en narcisme enige raakvlakken hebben.

Is iemand met Aspergers eerder een narcist?

Het antwoord op deze vraag is ingewikkeld omdat er in elk individueel geval veel factoren een rol spelen. Er is geen duidelijk bewijs dat suggereert dat iemand met Asperger meer kans heeft om een narcist te zijn. Sommige onderzoeken suggereren echter dat personen met AS vatbaarder kunnen zijn voor narcistische trekjes, omdat ze moeite hebben de gevoelens van anderen te begrijpen en adequaat te reageren in sociale situaties. Bovendien suggereren sommige onderzoeken dat kinderen met AS ook meer agressief gedrag vertonen dan kinderen zonder de aandoening, omdat ze niet in staat zijn sociale signalen nauwkeurig te lezen. Deze gedragingen niet verward moeten worden met echte narcistische trekken. Ze kunnen gewoon symptomen zijn van onderliggende problemen in verband met AS in plaats van opzettelijke pogingen tot manipulatie of controle door de persoon die ze vertoont.

Narcisme op wikipedia

Enable registration in settings - general